MISSIÓ

El Col·legi Larrodé Coop. V. és una cooperativa d’ensenyament en règim de concert educatiu amb una llarga trajectòria i experiència en l’atenció educativa en les etapes de 2n cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària (de 3 a 16 anys) situada a Catarroja (València). 

El nostre Projecte Educatiu es fonamenta en el desenvolupament globalitzat e individualitzat del nostre alumnat en totes les àrees emocionals, socials i cognitives amb la complicitat entre les nostres famílies i equips docents. 

VISIÓ 

Al llarg de diversos anys continuem treballant i desenrotllant programes educatius en distints àmbits: 

– Ús adequat i incorporació de les TIC en el procés d’ensenyament / aprenentatge des de l’etapa d’Infantil. Comptem amb projectors en totes les aules del centre en les diferents etapes. Des de 5é de Primària fins a 4t de Secundària es realitza l’aprenentatge en l’entorn Apple Educació amb dispositius iPad, aplicacions i plataforma G Suite. Els equips docents i les famílies disposen de la plataforma ‘Educamos’ com a ferramenta àgil i directa de comunicació. 

– Col·legi inclusiu que atén la diversitat i la convivència escolar. Gabinet Psicopedagògic autoritzat per Conselleria d’Educació que treballa des del projecte educatiu del centre en els programes i mesures globals que faciliten la inclusió, la prevenció de qualsevol dificultat del nostre alumnat i un clima de convivència òptim per al seu desenrotllament i aprenentatge. En el nostre equip disposem d’orientadores, especialista de Pedagogia Terapèutica i especialistes d’Audició i Llenguatge dependents del SPE de Conselleria . Alguns dels nostres programes més rellevants són KiVa (programa de prevenció i intervenció davant de l’acaçament escolar) , mediació escolar (per a la prevenció de dificultats en la convivència) i tutories afectives (per a l’acompanyament i seguiment d’alumnat des de l’àrea personal i emocional) .

– Foment de l’ensenyança plurilingüe. Pla lingüístic que atén a l’aprenentatge de les llengües Castellano, Valencià i Anglés de forma equitativa, així com el Francés com 2n llengua estrangera en l’etapa de Secundària. Potenciem els idiomes a través dels projectes Cambridge English tant curricularment com extracurricularment, Erasmus + i experiències d’intercanvi. 

– Promoció i suport a les ensenyances musicals. Autorització del Programa de Coordinació horària amb el Conservatori JM Izquierdo de Catarroja amb planificació d’aules d’ús musical i seguiment individualitzat per part dels coordinadors del col·legi de l’alumnat participant en el programa. Tallers i activitats complementàries i extraescolars musicals.

– Col·legi que incentiva les ensenyances esportives i els hàbits de vida saludable. Les nostres instal·lacions compten amb un Pavelló esportiu cobert. En el centre celebrem una edició anual de la Carrera 6K Col·legi Larrodé que coincideix amb el Dia de les Famílies com a esdeveniment de celebració de tota la comunitat educativa. En secundària es realitza un trofeu anual esportiu en què participen tota la comunitat educativa. Es programen activitats complementàries de natació, fitness i altres esports. Tenim una oferta d’activitats extraescolars esportives molt àmplia, entre les quals destaquem el Club de Bàsquet federat. 

– Fomentem i desenvolupeme el talent emprenedor del nostre alumnat a través de matèries curriculars que possibiliten el desenrotllament d’un projecte emprenedor anual en l’etapa de Secundària.

VALORS 

Cooperació 

Empatia 

Diversitat 

Innovació 

Emprenedoria 

Formació 

Inclusió 

Servici