L’aula de Pedagogia Terapèutica (PT) es planteja  com un recurs  més per a atendre a  la diversitat   de   l’alumnat. A l’aula de PT assisteixen   alumnes   amb   dificultats d’aprenentatge de molt diferent índole. En general acudeixen a un nombre determinat de sessions al llarg de la setmana per a rebre suport en aquells àmbits que ho requerisquen. No obstant, el mestre de PT també pot treballar dins de l’aula ordinària. De cap manera s’ha d’entendre com un espai aïllat, sinó com una eina més per a proporcionar recursos, del tipus que siga.

Les activitats són molt diverses, depenent sempre de les característiques, les necessitats i  el  nivell  de  competència  curricular  que  posseïsca  l’alumne o  alumna.  Per  a  uns  serà una  tasca  de  reforç  continuat  dels  continguts  que  integren  les  Programacions  d’Aula (detectar  dificultats,  cobrir  llacunes,  practicar  activitats  de  manera  reiterativa,  usar recursos  manipulatius, utilitzar  diferents  tècniques  metodològiques…),  aproximant-los el  més  possible  als  nivells  d’exigència  escolar  propis  del  seu  grup,  cicle  i  etapa.  Per  a uns altres es tractarà d’extraure el màxim potencial d’aprenentatge, perseguint l’aplicació funcional  dels  continguts  escolars  en  el  desenvolupament de  la  seua  vida  diària.  En aquest  cas  serà  necessari  l’ajust  curricular  i  didàctic  a  les  necessitats  educatives  de l’alumne o alumna. En general,  i tal com  marca  la  llei,  les activitats se centren en  les  àrees  instrumentals  de  Llengua  i  Matemàtiques.  No  obstant  a
ixò,  segons  què  casos, també es treballaran altres àrees maduratives si fóra necessarLos links de descarga los enviaremos cuando estén todos los vídeos completados, muchas gracias por tu paciencia.